راهنماي تدوين پايان‌نامه و سمينار
يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان‌نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه‌ي نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است. پايان‌نامه نوشته‌اي است شامل چكيده‌ي پايان نامه به فارسي،‌ فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، ‌مقدمه و تاريخچه‌ي مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج، ‌بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و مآخذ و چكيده‌ي پايان‌نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (‌در صورت داشتن) ‌تنظيم و تدوين مي‌شود.
رعايت اين شيوه‌نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان‌نامه‌ها الزامي است. موضوعات هر پايان‌نامه را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي‌توان دسته‌بندي كرد:
1- عنوان پايان نامه
2- فرم زركوب روي جلد به فارسي
3- فرم داخلي جلد به فارسي
4- بسم ا... الرحمن الرحيم
5- تقديم (اختياري)
6- تأييديه هيأت داوران (دريافت فايل)
7- اظهار نامه‌ي دانشجو (دريافت فايل)
8- حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright and Ownership) (دريافت فايل)
9- تقدير و تشكر (اختياري)
10- چكيده‌ي پايان‌نامه به فارسي
11- فهرست مطالب
12- فهرست جدول‌ها، نمودارها و شكل‌ها
13- فهرست علائم و اختصارات
14- متن پايان‌نامه
15- نتايج و تحقيقات آتي
16- پيوست‌ها (ضميمه1، ضميمه2 و ...)
17- ليست مقالات ارائه شده
18- مراجع و مأخذها
19- چكيده‌ي پايان‌نامه به انگليسي
20- فرم داخلي جلد به انگليسي
21- فرم زركوب روي جلد به انگليسي
22- عطف جلد (عنوان پايان‌نامه و نام نويسنده)
*عنوان پايان‌نامه بايد رسا و مختصر باشد.
 برگ‌هاي خارج از متن پايان‌نامه:
الف- برگ‌هاي ابتداي پايان‌نامه:
برگ اول: فرم داخلي جلد به فارسي (اين قسمت دقيقاً مطابق صفحه عمل شود.)
برگ دوم: بسم ا... الرحمن الرحيم
برگ سوم: تقديم (در صورت تمايل دانشجو مي‌تواند پايان‌نامه‎ي خود را به شخصيتي و يا ... تقديم دارد.)
برگ چهارم: تأييديه‌ي هيأت داوران
برگ پنجم: اظهار نامه‌ي دانشجو
برگ بعد: حق چاپ و تكثير و مالكيت بر نتايج (Copyright and Ownership)
برگ بعد: قدرداني و تشكر (اين متن عبارت است از قدرداني و تشكر از تمامي كساني كه دانشجو را در راه نيل به هدف كمك نموده‌اند.)
برگ بعد: چكيده‌ي پايان‌نامه (هر پايان‌نامه بايد با چيكده آغاز شود كه عبارت است از بحث پيرامون موضوع پايان‌نامه، شيوه‌هاي تحقيق و نتيجه‌ي كلي)
برگ بعد: فهرست مطالب (هر پايان‌نامه بايد داراي فهرست مطالب باشد. معمولاً اين قسمت شامل عنوان بخش‌هاي پايان‌نامه همراه با شماره‌ي صفحه‌ي مربوطه است.)
برگ بعد: فهرست جدول‌ها و شكل‌ها (در اين قسمت ليست جدول‌ها و شكل‌ها با ذكر دقيق عنوان، شماره و صفحه‌ي مربوطه درج مي‌شود.)
برگ بعد: فهرست علاوم و اختصارات
ب- برگ‌هاي انتهاي پايان‌نامه:
برگ اول: ليست مقالات ارائه شده
برگ بعدي: ليست مراجع و مأخذ
برگ بعدي: چكيده انگليسي (اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي‌تواند ترجمه‌ي چكيده‌ي فارسي باشد.)
برگ بعدي: فرم داخل جلد به انگليسي (اين فرم دقيقاً ترجمه‌ي فرم داخل جلد فارسي در ابتداي پايان‌نامه مي‌باشد.)
متن پايان‌نامه
متن هر پايان‌نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان با يك مقدمه‌ي كوتاه آغاز و با يك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هر فصل به شكلي كه در زير ذكر خواهد شد، شماره‌گذاري مي‌شود.
1-مقدمه
در اين قسمت، هدف‌هاي مورد نظر در پايان نامه، روش‌ها،‌ نحوه‌ي انجام تحقيق و به دست آوردن نتيجه‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرند. اغلب منابع مروري (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي‌پذيرد، همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه‌ي كشور توصيه مي‌شود. توضيح ساختار پايان‌نامه با ذكر بسيار مختصر از مطالبي كه در فصل‌هاي مختلف آورده شده است ضروري مي‌باشد.
2-فصل‌ها
در چند فصل بعدي بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف پايان‌نامه سازمان‌بندي مي‌شود. فصل آخر به نتيجه‌هاي بدست آمده، بحث و برداشت و پيشنهادات اختصاص دارد، با توجه به اهميت خاص اين فصل توضيحاتي به شرح زير ارائه مي‌شود.

فصل آخر
(نتيجه‌ها، بحث و برداشت)

اين قسمت بايد با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه‌ي نتيجه‌هاي بدست آمده با هدف‌هاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي‌هاي نوين در اين فصل ذكر مي‌شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. در ضمن ارائه‌دهنده‌ي پايان‌نامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي‌پردازد.
3- پيوست‌ها
قسمت اصلي متن پايان‌نامه نبايد داراي داده‌هاي
(data) غيرضروري باشد، همچنين متن نبايد حاوي برنامه‌هاي نرم‌افزاري يا چگونگي به دست آوردن معادلات رياضي و اثبات آن‌ها و داده‌هاي تجربي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست‌هاي پايان ‌نامه آورده شوند.
4- جدول ها و نمودارها
جدول‌ها و نمودارها بايد تا جائيكه ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گيرند هر جدول يا نمودار بايد با عنوان مربوطه كه معمولاً در زير آن‌ها درج مي‌شود، مشخص گردد.
5- مرجع‌ها و مأخذ‌ها
بطور كلي چنانچه از منبعي براي مطلبي استفاده شود ذكر مأخذ لازم است در اينگونه موارد مطلب بين دو گيومه
 ))      ((   نوشته مي‌شود و بلافاصله بعد از آن قلاب ]       ‌باز مي‌گردد و منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان‌نامه در آن قرار مي‌گيرد. مثلا پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه اينگونه آورده مي شود: ]15[
گاهي اوقات در نقل خلاصه‌ي يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي‌شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي‌كنيم:
علي رياضي
]   [،‌ آرايش كنترل آداپتيو را تنها راه حل براي كنترل سيستم‌هاي ربات مي‌داند.
شيوه‌ي شماره‌گذاري و ارائه‌ي منابع
1-
شماره‌گذاري متن:
صفحه‌هاي فرم داخل جلد و
بسم االرحمن الرحيم،‌ شماره‌گذاري نمي‌شوند. صفحه‌هاي بعدي به ترتيب با حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه،) شماره‌گذاري مي‌شوند. شماره‌گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي پايان‌نامه (پيوست‌ها) ادامه خواهد داشت. طريقه‌ي شماره‌گذاري نيز بصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و بالاي هر صفحه قرار خواهد گرفت.
2-شماره‌گذاري روابط رياضي
هر رابطه و يا معادله‌ي رياضي بوسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي‌گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،‌ نشانگر شماره،‌ ترتيب رابطه در هر فصل مي‌باشد. مثلاً رابطه‌ي چهارم در فصل پنجم را بصورت روبرو  بايد نشان داد:
                                (4-5)
3-شماره‌گذاري جدول‌ها و شكل‌ها:
درهرفصل هر جدول (شكل) با درج شماره‌ي فصل و جدول در آن فصل شماره‌گذاري مي‌شود. سپس موضوع شكل (جدول) بلافاصله بعد از شماره‌گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول
 شماره‌ي 3 فصل دوم بصورت زير شماره‌گذاري مي‌شود:
جدول (شكل) 3-2 : پاسخ سيستم باكنترل آداپتيو
4- ارائه‌ي منابع
1-4:
مقاله
1- نويسنده
2- عنوان مقاله
3- منبع: كنفرانس، ژرنال علمي و ...
4- صفحات
5- سال انتشار
[12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on
The performance characteristics of a self Excited Induction Generator”, IEE proc, part.C,V
01.137n2, pp.168-173, March 1990.
2-4 كتاب:
1- نويسنده
2- عنوان كتاب باخط ريز
3- ناشر
4- سال انتشار
[14] J.J Craig, (Introduction to Robotics: Mechanics and Control,), Addison Wesley, 1986
چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي‌باشد:
1-متن بايد يك خط در ميان تايپ شود. فاصله بين سطرهاي متن يك سانتي‌متر باشد.
2-تمامي متن پايان‌نامه بايد توسط يك فونت تايپ شده باشد. البته عناوين اصلي و فرعي با فونت بزرگتر از فونت متن تايپ شود.
3- تمامي متن پايان‌نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده مي‌بايست بوسيله‌ي كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس به هيچ عنوان پذيرفته نمي‌شود.
4- تمامي جدول‌ها و نمودارها مي‌بايست كامپيوتري باشند.
5- حاشيه‌ي متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان‌نامه 3 سانتي‌متر و حاشيه‌ي بالا و پائين نيز بايد 5/2 سانتي‌متر باشند. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت‌هاي پايان‌نامه نيز مي‌باشد.
6- توصيه مي‌شود پس از تايپ پايان‌نامه تكثير در يك روي كاغذ A4 انجام شود.
شكل كلي نگارش پايان‌نامه در ورق A4 بايد بصورت زيرباشد.
رنگ جلد پايان‌نامه و سمينار
      1- رنگ جلد پايان‌نامه‌ي كارشناسي سورمه‌اي مي‌باشد. (متن پايان‌نامه در هر برگ به صورت دو رو پرينت شود).
2-
 رنگ جلد پايان‌نامه‌ي كارشناسي‌ارشد سبز سدري مي‌باشد. (متن پايان‌نامه در هر برگ به صورت دو رو پرينت شود).
3-
 رنگ جلد پايان‌نامه‎ي دكتري در كليه‌ي دانشكده‌ها مشكي مي‌باشد.
4-
رنگ جلد سمينار، قهوه‌اي مي‌باشد.
توصيه‌ها
1- جملات متن حتي‌الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.
2-
 در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده مـأخذ يا شماره‌ي منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود.]    [
3- كليه‌ي واحدها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.
4- حتي‌الامكان از علامت‌هاي استاندارد استفاده شود.
5- در صورتيكه تصويري بصورت فتوكپي يا اسكن شده در پايان‌نامه ارائه مي‌شود بايد كاملاً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.
6- بطور كلي اهميت پايان‌نامه صرفاً به نوآوري‌هاي نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود.
7- نوشتن برنامه‌ي كامپيوتري بطور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و در صورت نياز با نظر استاد راهنما در ضميمه آورده شود در هرحال نبايد بيش از 2 تا 3 صفحه باشد.
8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان‌نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.
9- پشت جلد مي‌تواند همانند روي جلد و به زبان انگليسي باشد.
10- تايپ متن پايان‌نامه بوسيله كامپيوتر باشد.
11- عناوين اصلي Bold و با قلم 14 و با شماره‌گذاري
12- عناوين فرعي درجه بعد Bold و باقلم 12 و با شماره‌گذاري
13- عناوين فرعي‌تر بعدي ساده (غير Bold) و با قلم 12 و با شماره‌گذاري
14- متن اصلي با قلم 14 نوشته شود.
15- هر پاراگرافي با Indent آغاز گردد.
16- از اشكال سياه و سفيد حتي‌الامكان استفاده گردد.
17- مطالب جدول‌ها و عناوين محورهاي شكل‌ها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر ادبيات موضوع و در صورتيكه از كارهاي ديگران عيناً شكلي نقل مي‌شود به لحاظ امانت داري،‌ محورهاي لاتين عنوان نويسي شود. (عين مرجع اصلي)
18- از ذكر نام مشاور/مشاورين پايان‌نامه روي جلد خودداري گردد.
19- زبان نوشتاري پايان نامه فارسي مي‌باشد.
20- عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بصورت مركزي و رد صورتيكه بيش از يك خط است justify شود.
21- عناوين جداول در بالاي آن‌ها و در صورتيكه يك خط يا كمتر است بصورت مركزي و در صورتيكه بيش از يك خط است بايد justify شود.
22- در انتهاي چكيدههاي فارسي و انگليسي در حد 6 كلمه كلمات كليدي آورده شود.
23- اصل كلمات اساسي لاتين كه به فارسي برگردانده مي‌شوند در پاورقي هر صفحه با شماره‌ي ارجاع آورده شود. مثلاً اسامي نويسندگان خارجي و يا اصلاحات علمي
24- توصيه مي‌شود فصل مروري بر ادبيات موضوع حداكثر 30 صفحه باشد.
25- توصيه شود حداكثر صفحات پايان‌نامه كارشناسي ارشد 120 صفحه باشد.
26- سايز كاغذ پايان‌نامه بايد A4 باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/05
تعداد بازدید:
5021
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد