کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
 
بخش نشريات
 
اين بخش شامل سه قسمت مي باشد :
1-  نشريات نمايشي:
آخرين شماره هاي ژورنال هاي دريافتي فني مهندسي را دربرمي گيرد د كه در قفسه هاي نمايشي به ترتيب الفباي عنوان مرتب گرديده است.
2- آرشيو نشريات
3- سفارش ژورنال
در انتهاي هر سال بر اساس تصويب هيأت رئيسه محترم دانشكده فني بودجه خريد ژورنال ها تعيين و متعاقب آن با ارسال نامه براي هر يك از نشريات مورد نيازشان دريافت و سپس ضمن هماهنگي با كتابخانه هاي مركزي با توجه به سهميه تخصيصي هر گروه اولويت بندي شده و پس از كنترل با سوابق نشريات و تكميل اطلاعات مورد نياز ( ISSN، قيمت و تغييرات احتمالي عناوين) به دفتر تجهيزات دانشگاه (معاونت پژوهشي) ارسال مي گردد. پس از كنترل سريع ليست با نشريات دريافتي و سفارشات و سپس ثبت در كاردكس ها، نشريات از طريق كتابخانه مركزي ارسال مي گردد.در حال حاضر نشريات موجود تماماً اهدايي هستند و اشتراك ندارد.
4- ثبت نشريات
يكي از امور متداول تمام شماره هاي نشريات، نواقص سال هاي قبل در كاردكس­هاي وارد و جهت پيگيري و تكميل و تطبيق اطلاعات فرستاده مي شود موجود كنترل و ضمن هماهنگي با سازمان يا دانشگاه يا كارگزار مورد نظر اعلام و دريافت مي­گردد.
      5- صحافي: هر دوره با ورود نشريات جديد و قرارگرفتن آن ها در قفسه هاي نمايشي، نشريات سال قبل جمع آوري شده و پس از كنترل با كاردكس و ليست­برداري، بسته بندي و ضمن هماهنگي با صحافي دريافت و پس از آماده سازي در قفسه هاي آرشيو فايل مي گردد. يكي ديگر از امور متداول ديگر بخش راهنمايي مراجعين براي جستجو در بانك هاي اطلاعاتي جهت دسترسي به مقالات مورد نياز. بخش نشريات همچنين پاسخگوي مراجعين از دانشكده فني و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بوده و امكانات تكثير( با محدوديت) در اختيار مراجعان قرار مي گيرد.       
6-  استفاده از خدمات فتوكپي
منحصراً از مقالات مجلات, پايان نامه و سميناركتابخانه (همان دانشكده) فتوكپي گرفته مي شود. حداكثر امكانات قابل ارائه براي فتوكپي براساس امكانات موجود توسط كتابخانه اعلام خواهد شد.
7- نشريات ادواري
استفاده از نشريات بايستي در كتابخانه انجام پذيرد.
تبصره 1- كادر آموزشي در صورت نياز مي توانند حداكثر دو تك شماره يا يك جلد صحافي شده از مجلات را به مدت حداكثر 24 ساعت به امانت گيرند تا زماني كه هر كتابخانه بتواند ساعات فعاليت خود را افزايش داده و امكانات تكثير بيشتري را در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 2- يك يا دو شماره مجله به امانت داده ميشود آن هم براساس تشخيص مسئول بخش نشريات و با هماهنگي مسئول كتابخانه و با  توجه به نياز متقاضي كه لازم است پس از انجام هماهنگي هاي لازم و حداكثر ظرف مدت سه روز مجله را عودت دهد.
تبصره 3- دانشجويان و ساير مراجعين با در دست داشتن رفرانس و كارت شناسائي معتبر مي توانند از طريق فتوكپي به مقالات دست يابند.
 
 
1394/06/02 تاریخ بروز رسانی
تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار دانشگاه
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد