کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
 

شيوه تدوين پايان نامه و سمينار

يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.
 پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي،‌ فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، ‌مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج، ‌بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و مآخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (‌در صورت داشتن) ‌تنظيم و تدوين مي شود.
رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي كرد:
1- عنوان پايان نامه
2- فرم زركوب روي جلد به فارسي
3- فرم داخلي جلد به فارسي
4- بسم االرحمن ارحيم
5- تقديم (اختياري)
6- تأئيديه هيئت داوران (دريافت فايل)
7- اظهارنامه دانشجو (دريافت فايل)
8- حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright and Ownership) (دريافت فايل)
9- تقدير و تشكر (اختياري)
10- چكيده پايان نامه به فارسي
11- فهرست مطالب
12- فهرست جدول ها، نمودارها و اشكال
13- فهرست علائم و اختصارات
14- متن پايان نامه
15- نتايج وتحقيقات آتي
16- پيوست ها (ضميمه1،‌ضميمه2،)
17- ليست مقالات ارائه شده
18- مرجع ها و مأخذها
19- چكيده پايان نامه به انگليسي
20- فرم داخلي جلد به انگليسي
21- فرم زركوب روي جلد به انگليسي
22- عطف جلد (عنوان پايان نامه و نام نويسنده)
* عنوان پايان نامه بايد رسا ومختصر باشد.
 
برگ هاي خارج از متن پايان نامه:
 الف- برگهاي ابتداي پايان نامه
برگ اول:‌ فرم داخلي جلد به فارسي، اين قسمت دقيقآ مطابق صفحه عمل شود.
برگ دوم: بسم االرحمن الرحيم
برگ سوم:‌ تقديم، درصورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا  تقديم دارد.
برگ چهارم: ‌تائيديه هيئت داوران
برگ پنجم: اظهارنامه دانشجو
برگ بعد:‌ حق چاپ و تكثير و مالكيت بر نتايج (Copyright and ownership)
برگ بعد: قدرداني و تشكر، اين متن عبارت است از قدرداني و تشكر از كليه كساني كه دانشجو را در راه نيل به هدف كمك نموده اند.
برگ بعد: چكيده پايان نامه، هر پايان نامه بايد با چكيده آغاز شود كه عبارت است از بحث پيرامون موضوع پايان نامه، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي
برگ بعد: فهرست مطالب، هر پايان نامه بايد داراي فهرت مطالب باشد معمولآ اين قسمت شامل عنوان بخشهاي پايان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است.
برگ بعد: فهرست جداول و اشكال، دراين قسمت ليست جدولهاو شكلها باذكر دقيق عنوان ،‌شماره و صفحه مربوطه درج مي شود.
برگ بعد: فهرست علائم و اختصارات
 
ب- برگهاي انتهاي پايان نامه
برگ اول: ليست مقالات ارائه شده
برگ بعدي: ليست مراجع و ماخذ
برگ بعدي: چكيده انگليسي (ABSTRACT)، اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي تواند ترجمه چكيده فارسي باشد.
برگ بعدي: فرم داخل جلد به انگليسي، اين فرم دقيقآ ترجمه فرم داخل جلد فارسي در ابتداي پايان نامه مي باشد.
 
متن پايان نامه:
متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان بايك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شكلي كه در ذيل ذكر خواهد شد، شماره گذاري مي شود.
 1- مقدمه :
در اين قسمت، هدف هاي مورد نظر در پايان نامه، روش ها،‌ نحوه انجام تحقيق و به دست آوردن نتيجه ها مورد بحث قرار مي گيرد. اغلب منابع مروري (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد، همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشورتوصيه مي شود.
توضيح ساختار پايان نامه باذكر بسيار مختصر از مطالبي كه در فصل هاي مختلف آورده شده است ضروري مي باشد.
 2- فصل ها:
در چند فصل بعدي بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه سازمان بندي مي شود. فصل آخر به نتيجه هاي بدست آمده ، بحث و برداشت و پيشنهادات اختصاص دارد، باتوجه به اهميت خاص اين فصل توضيحاتي به شرح زير ارائه مي شود.
فصل آخر  نتيجه ها، بحث و برداشت:
اين قسمت بايد باتوجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدف هاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.
4- پيوست ها:‌
قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي(data) غير ضروري باشد، همچنين متن نبايد حاوي برنامه هاي نرم افزاري يا چگونگي به دست آوردن معادلات رياضي و اثبات آن ها و داده هاي تجربي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست هاي پايان نامه آورده شوند.
5- جدول ها و نمودارها
جدول ها و نمودارها بايد تا جائيكه ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گيرند هر جدول يا نمودار بايد با عنوان مربوطه كه معمولا در زير آن ها درج مي شود. مشخص گردد.
6- مرجع ها و ماخذ ها
بطور كلي چنانچه از منبعي براي مطلبي استفاده شود ذكر ماخذ لازم است در اينگونه موارد مطلب بين دو گيومه ))      ((   نوشته مي شود و بلافاصله بعد از آن قلاب]       ‌باز مي گردد. و منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه در آن قرار مي گيرد. مثلا پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه اينگونه آورده مي شود: ]15[
گاهي اوقات در نقل خلاصه يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم:
علي رياضي]   [،‌آرايش كنترل آداپتيو را تنهاراه حل براي كنترل سيستم هاي ربات مي داند.
 
شيوه شماره گزاري و ارائه منابع:
1- شماره گذاري متن:
صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم االرحمن الرحيم ،‌شماره گذاري نمي شوند. صفحه هاي بعدي به ترتيب با حروف ابجد (الف،ب،ج،د،ه،) شماره گذاري مي شوند. شماره گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي پايان نامه (پيوست ها) ادامه خواهد داشت. طريقه شماره گذاري نيز بصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و بالاي هر صفحه قرار خواهد گرفت.
2- شماره گذاري روابط رياضي:
هر رابطه و يا معادله رياضي بوسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،‌ نشانگر شماره،‌ ترتيب رابطه در هر فصل مي باشد. مثلا رابطه چهارم در فصل پنجم را بصورت روبرو  بايد نشان داد:                                 (4-5 )
3- شماره گذاري جدول ها و نمودارها:
درهرفصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاري مي شود. سپس موضوع شكل( جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول شماره 3 فصل دوم بصورت زير شماره گذاري مي شود:
جدول (شكل)3-2 : پاسخ سيستم باكنترل آداپتيو
4- ارائه منابع:
1-4: مقاله:
1- نويسنده
2- عنوان مقاله
3- منبع: كنفرانس، ژورنال علمي و 
4- صفحات
5- سال انتشار
[12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on
The performance characteristics of a self Excited Induction Generator”, IEE proc, part.C,V01.137n2, pp.168-173, March 1990.
2-4: كتاب:
1- نويسنده
2- عنوان كتاب باخط ريز
3- ناشر
4- سال انتشار
[14] J.J Craig, (Introduction to Robotics: Mechanics and Control,), Addison Wesley, 1986
 
چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي باشد:
1- متن بايد يك خط در ميان تايپ شود. فاصله بين سطرهاي متن يك سانتي متر باشد.
2- تمامي متن پايان نامه بايد توسط يك فونت تايپ شده باشد.البته عناوين اصلي و فرعي با فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود.
3- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده مي بايست بوسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس به هيچ عنوان پذيرفته نمي شود.
4- تمامي جدول ها و نمودارها مي بايست كامپيوتري باشند.
5- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه اي بالا و پائين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشند. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي باشد.
6- توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در يك روي كاغذ A4 انجام شود.
شكل كلي نگارش پايان نامه در ورق A4 بايد بصورت زيرباشد.
 
 
رنگ جلد پايان نامه و سمينار:
1- رنگ جلد پايان نامه كارشناسي سورمه اي مي باشد. (متن پايان نامه در هر برگ به صورت دو رو پرينت شود). 
2- رنگ جلد پايان نامه كارشناسي ارشد سبز سدري مي باشد. (متن پايان نامه در هر برگ به صورت دو رو پرينت شود)
3- رنگ جلد پايان نامه هاي دكتري در كليه دانشكده ها مشكي مي باشد.
4- رنگ جلد سمينار، قهوه اي مي باشد.
 
توصيه ها:
1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.
2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود.]    [
3- كليه واحدها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.
4- حتي الامكان از علامتهاي استاندارد استفاده شود.
5- در صورتيكه تصويري بصورت فتوكپي يا اسكن شده در پايان نامه ارائه مي شود بايد كاملا واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.
6- بطور كلي اهميت پايان نامه صرفا به نوآوريهاي نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود.
7- نوشتن برنامه كامپيوتري بطور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و در صورت نياز با نظر استاد راهنما در ضميمه آورده شود در هرحال نبايد بيش از 2 تا 3 صفحه باشد.
8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.
9- پشت جلد مي تواند همانند روي جلد و به زبان انگليسي باشد.
10- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.
11- عناوين اصلي Bold و با قلم 14 و با شماره گذاري
12- عناوين فرعي درجه بعد Bold و باقلم 12 و با شماره گذاري
13- عناوين فرعي تر بعدي ساده (غير Bold) و با قلم 12 و با شماره گذاري
14- متن اصلي با قلم 14 نوشته شود.
15- هر پاراگرافي با Indent آغاز گردد.
16- از اشكال سياه و سفيد حتي الامكان استفاده گردد.
17- مطالب جداول و عناوين محورهاي شكل ها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر ادبيات موضوع و در صورتيكه از كارهاي ديگران عينا شكلي نقل مي شود بلحاظ امانت داري،‌محورهاي لاتين عنوان نويسي شود. ( عين مرجع اصلي)
18- از ذكر نام مشاور/مشاورين پايان نامه روي جلد خودداري گردد.
19- زبان نوشتاري پايان نامه فارسي مي‌باشد.
20- عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بصورت مركزي و رد صورتيكه بيش از يك خط است justify شود.
21- عناوين جداول در بالاي آنها و در صورتيكه يك خط يا كمتر است بصورت مركزي و در صورتيكه بيش از يك خط است بايد justify شود.
22- در انتهاي چكيده هاي فارسي و انگليسي در حد 6 كلمه كلمات كليدي آورده شود.
23- اصل كلمات اساسي لاتين كه به فارسي برگردانده مي شوند در پاورقي هر صفحه با شماره ارجاع آورده شود. مثلا اسامي نويسندگان خارجي و يا اصلاحات علمي
24- توصيه ميشود فصل مروري بر ادبيات موضوع حداكثر 30 صفحه باشد.
25- توصيه شود حداكثر صفحات پايان نامه كارشناسي ارشد 120 صفحه باشد.
26- جنس كاغذ به كار رفته در پايان نامه بايد از يك نوع باشد و اندازه آن A4 باشد.
1394/10/01 تاریخ بروز رسانی
تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار دانشگاه
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد