کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
 
 كتابخانه
هم زمان با تأسيس دانشكده مهندسي هوافضا در سال 1385 كتابخانه هوافضا  با هدف تأمين كتاب هاي آموزشي مورد نياز دانشجويان و اساتيد و همچنين پشتيباني از فعاليت هاي پژوهشي، فعاليت خود را آغاز كرد.
اهم پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در نرم افزار كتابخانه عبارتند از:
 
پايگاه كتاب هاي لاتين
3600
پايگاه كتاب هاي فارسي
4400
پايگاه پايان نامه هاي فارسي
620
پايگاه سمينارهاي فارسي
230
كتاب هاي الكترونيكي
7000

در حال حاضر كليه كتاب هاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه در نرم افزار كتابخانه وارد شده و از طريق جستجوي كامپيوتري قابل بازيابي مي باشد.
ضمناً پايان نامه ها و سمينار هم وارد نرم افزار گرديده است.
كتابخانه خدمات خود را روزهاي شنبه تا چهارشنبه ارائه مي دهد.
 
نام و نام خانوادگي
سمت
شماره تماس
نمابر
پست الكترونيك
دكتر عبدالمجيد خوشنود
معاون پژوهشي
73064215
77338180
khoshnood@kntu.ac.ir
ليلا قدسي
سرپرست كتابخانه
77791034
73064313
Ghodsi@alborz.kntu.ac.ir
 بخش هاي مختلف كتابخانه:
1.      بخش سفارشات
2.      بخش ثبت كتاب
3.      عضويت
4.      بخش امانت
5.      بخش كتاب هاي الكترونيكي
6.       بخش مراجع و پايان نامه ها
7.      بخش نشريات
 
  رعايت نظم در كتابخانه
 به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:
1.      رعايت سكوت در محيط كتابخانه.
2.      خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات.
3.      مطالعه به صورت انفرادي.
4.      لوازم كتابخانه را به هيچ وجه نمي توان از يك طرف به طرف ديگر كتابخانه انتقال داد.
5.      به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر بهنگام ورود به كتابخانه الزامي است.
6.       استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است.
7.      رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامي است حتي در سالن مطالعه خواهران كه استفاده كنندگان منحصراً خواهران هستند.
8.      مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است.
9.      صندلي هاي كتابخانه را به هيچ وجه نبايد رزرو كرد.
 
 
كتب و وسايل زير از كتابخانه خارج نمي­شود:
1.      كتاب هاي نفيس و گرانبها
2.      كتاب هاي راهنما و مراجع
3.      پايان نامه ها و سمينارهاي تحصيلي
4.      كتاب هاي رزرو به استثناي موارد ذكر شده
5.      وسايل سمعي و بصري
 ارتباط با ساير كتابخانه ها
بخش امانت با عضويت در طرح غدير با كليه كتابخانه هاي زير پوشش اين طرح مرتبط مي باشد.
  برگه مبادله بين كتابخانه اي
دانشجويان اين دانشكده براي استفاده از ساير كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي توانند كارت عضويت خود را از كتابخانه تحويل گرفته و از ساير دانشكده ها استفاده نمايد.